اپراتورهای پیامکی را بشناسید.

اپراتورهای پیامکی کشور از اپراتورهای پیامکی فعال در کشور میتوان به سر شماره های زیر اشاره کرد. سرشماره پیامکی 1000: امتیاز اپراتوری سر شماره 1000 در اختیار شرکت رهیاب رایانه گستر می‌باشد. این شرکت اولین سر شماره ارسال پیامک انبوه در سطح کشور میباشد.  قراردادهای این شرکت هم بر مبنای محاسبه‌ی دلیوربیس است و هم بر مبنای محاسبه‌ی سندبیس... همچنین خطوط 1000 از 5 رقم شروع و تا 14 رقم موجود است.کاربر میتواند هنگام خرید، شماره ی سفارشی (انتخاب توسط کاربر) یا غیر سفارشی (انتخاب به صورت رندم توسط اپراتور) انتخاب نماید. قیمت خطوط در این سر شماره براساس تعداد ارقام و…

ادامه خواندناپراتورهای پیامکی را بشناسید.

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد