دنبال کنید :

توسط قابلیت تصویر میتوانید هر نوع تصویری را به صفحه وب خود اضافه کنید.همچنین میتوانید از کلاس های آماده ای هم مانند tm-photo-shadow جهت استایل دادن به تصویر استفاده کنید

تصویر معمولی

Image

تصویر بهمراه سایه

Image

تصویر با سایه - سبک 2

Image

تصویر با سایه - سبک 3

Image

تصویر با سایه - سبک 4

Image

تصویر با پنچره بازشونده

لبه های گرد

Image
لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس اینتر را بزنید
لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس اینتر را بزنید