دنبال کنید :

تقسیم کننده

توسط قابلت Divider میتوانید دو قسمت را به شکلی زیبا از هم تفکیک کنید

لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس اینتر را بزنید
لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس اینتر را بزنید