دنبال کنید :

با استفاده از قابلیت دکمه میتوانید هر نوع دکمه و به هر سبکی را در هر کجا خواستید از صفحه وبسایتتان قرار دهید.

سبک خطی

سبک لبه گرد

سبک لینک

سبک اکشن

3D دکمه

Gradient

دکمه های گروهی

توسط قابلیت دکمه های گروهی میتوانید چندین دکمه در یک ردیف را ایجاد کنید

لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس اینتر را بزنید
لطفا کلمه مورد نظر را وارد و سپس اینتر را بزنید